AdvacneMed

Przewodnik dla pacjenta

„Przewodnik dla Pacjenta” to specjalnie przygotowany dla Państwa zbiór wszystkich niezbędnych informacji dotyczących organizacji oraz zasad panujących w Śląskim Centrum Medycyny Inwazyjnej. W trosce o wygodę oraz komfort naszych Pacjentów jak i ich bliskich zapraszamy do zapoznania się z zawartymi tutaj informacjami.

 

Zabierz ze sobą

Szanowny Pacjencie, nasza kadra dokłada wszelkich starań aby Twój pobyt w szpitalu był jak najbardziej komfortowy. Zależy nam aby wszelkie procedury związane z rejestracją bądź hospitalizacją przebiegały w sposób przyjemny, przejrzysty oraz bezproblemowy. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z zawartymi w tej zakładce informacjami. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszą rejestracją.

Co ze sobą zabrać?

 • Dowód osobisty;

 • Dokument potwierdzający prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (w ramach usług Narodowego Funduszu Zdrowia);

 • Skierowanie do szpitala;

 • Wszelkie posiadane wyniki badań;

 • Rzeczy osobiste, takie jak: piżama, szlafrok, koszula, wygodne obuwie domowe, klapki, przybory toaletowe.

Prosimy o przemyślany wybór rzeczy, które będą towarzyszyły Ci podczas pobytu w szpitalu. O ile to możliwe, prosimy nie zabierać ze sobą wartościowych oraz drogocennych przedmiotów.

Rejestracja do poradni

Śląskie Centrum Medycyny Inwazyjnej posiada szeroki wachlarz usług świadczonych przez poradnie specjalistyczne, w których pracują najlepsi specjaliści z różnych dziedzin medycyny. Wszystkie poradnie wyposażone są w wysokiej jakości sprzęt diagnostyczny niezbędny do przeprowadzania konsultacji. Rejestracja pacjentów do poradni specjalistycznych znajdujących się w Śląskim Centrum Medycyny Inwazyjnej odbywa się za pomocą zgłoszenia:

 • osobistego;

 • telefonicznego;

 • za pośrednictwem osoby trzeciej.

Rejestracja telefoniczna do poradni specjalistycznych odbywa się
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00  do 19:00

Numery telefonu:
32 728 43 00
664 494 044

 • Poradnia
  kardiologiczna
 • Poradnia
  endokrynologiczna
 • Poradnia
  okulistyczna
 • Poradnia
  kardiologiczna
 • Poradnia
  chirurgii plastycznej
 • Poradnia
  leczenia bólu
 • Poradnia
  rentgenodiagnostyki ogólnej
 • Poradnia
  onkologiczna
 • Poradnia
  ginekologiczna
 • Poradnia
  chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia
  neurochirurgiczna
 • Poradnia
  gastroenterologiczna
 • Poradnia
  tomografii komputerowej
 • Poradnia
  endoskopii
 • Poradnia
  neurologiczna
 • Poradnia
  urologiczna
 • Poradnia
  chirurgii ogólnej
 • Poradnia
  chirurgii naczyniowej
 • Poradnia
  Medycyny Pracy
 • Pracownia
  rezonansu magnetycznego
 • Pracownia
  USG

Wizyta prywatna

Wizyta w ramach NFZ

Godziny przyjęć w poradniach specjalistycznych, niefinansowanych ze środków publicznych ustalane są indywidualnie po uprzedniej telefonicznej bądź osobistej rejestracji.


Cennik usług poradni specjalistycznych


Niezbędne dokumenty:


Rejestrując się na wizytę prywatną pacjent powinien posiadać ze sobą dowód osobowy, bądź inny dokument potwierdzający jego tożsamość.

Wizyty w ramach NFZ nie są jeszcze dostępne.

Przyjęcie na oddział

Śląskie Centrum Medycyny Inwazyjnej posiada kilka oddziałów, na których pracują najlepsi specjaliści z różnych dziedzin medycyny. Nasza placówka posiada nowoczesny blok operacyjny, każda z sal operacyjnych wyposażona jest w najwyższej jakości aparaturę medyczną, pozwalającą na bezpieczne wykonywanie skomplikowanych procedur medycznych. Dodatkowo sale operacyjne posiadają specjalny system nawiewu laminarnego, który umożliwia najwyższą ochronę pacjenta przed zakażeniem podczas zabiegu. System ten jest nowością na rynku polskim, a nawet europejskim.

Na oddziały szpitala składają się komfortowo wyposażone pokoje jedno- i dwuosobowe, wszystkie pokoje posiadają dostęp do własnego węzła sanitarnego oraz wyposażone są w telewizję oraz internet. Wykwalifikowana kadra medyczna dostępna jest całą dobę służąc pacjentom swoją wiedzą oraz dokładając wszelkich starań by zapewnić pacjentom pełen komfort i spokój.

Podczas przyjęcia do szpitala pacjent powinien posiadać przy sobie następujące dokumenty:

 • dowód osobisty

 • ważny dokument ubezpieczenia (jeżeli jest to zabieg w ramach NFZ)

 • ważne skierowanie do szpitala

 • dokumentację medyczną dotycząca poprzedniego leczenia: karty informacyjne, aktualne wyniki badań laboratoryjnych, USG, RTG itp.

Udostępnianie dokumentacji medycznej

 1. Śląskie Centrum Medycyny Inwazyjnej prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w Zakładzie zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.

 2. Zakład udostępnia dokumentację medyczną na podstawie pisemnego wniosku o jej udostępnienie w terminie do 24 godziny.

 3. Zakład udostępnia dokumentację, o której mowa wyżej podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskania informacji w przypadku jego zgonu.

 4. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

 5. Zakład udostępnia dokumentację medyczną:

  • Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta

  • Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona  przez pacjenta za życia

 6. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także:

  • Podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,

  • Organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,

  • Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuratorom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,

  • Uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,

  • Organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,

  • Podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,

  • Zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta

  • Lekarzowi, pielęgniarce w związku z prowadzeniem procedury oceniającej Zakład na podstawie  przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.

 7. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • Do wglądu w Zakładzie udzielającego świadczeń zdrowotnych,

  • Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,

  • Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

 8. Za dokumentację medyczną udostępnioną w formie sporządzonych wyciągów, odpisów lub kopii Zakład pobiera opłatę. Stawka za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalana jest przez Kierownika Zakładu stosownym zarządzeniem. Maksymalna wysokość opłaty za:

  • Jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art.20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

  • Jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt a),

  • Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli Zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt a).

 9. Zakończoną dokumentację przechowuje się w archiwum Zakładu.

 10. Zakład przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

  • Dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

  • Zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

  • Skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia,

  • Dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

 11. Zakład zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne i techniczne przechowywania dokumentacji zapewniając jej poufność, zabezpieczając przed dostępem osób nieupoważnionych, zniszczeniem lub zagubieniem oraz umożliwiając jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki.

 12. Po upływie okresów przechowywania określonych w pkt 10 dokumentacja z zastrzeżeniem przepisów o narodowym zasobie archiwalnym, zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikacje pacjenta, którego dotyczyła.

 13. Dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia, może zostać wydana na wniosek: pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci pacjenta - osoby przez niego upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji w przypadku zgonu, za pokwitowaniem.

 14. Każdego roku w miesiącu grudniu Zakład określa i podaje do wiadomości pacjenta, roczniki dokumentacji, które podlegają zniszczeniu oraz termin do którego można składać wnioski o wydanie dokumentacji. Podanie informacji do wiadomości pacjentów następuje poprzez wywieszenie komunikatów na tablicach znajdujących się w budynku oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zakładu.

 15. Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej:

 16. Cennik udostępnienia dokumentacji medycznej (POBIERZ)

LOKALIZACJA

Racibórz

AdvanceMed

Stalowa 4
47-400 Racibórz

REGON 240922819, NIP 6423049778,
KRS 0000314254

EU